ALGEMENE VOORWAARDEN

DRAAISMA BETONTECHNIEK

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeen- komst tussen Draaisma Betontechniek, hierna te noemen: ‘opdrachtnemer’ en een natuurlijke of rechtspersoon, hierna te noemen: ‘opdrachtgever’.

 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtge- ver wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 4. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever

redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een

kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van

overheidswege.
4. Indien de aanvaarding van de aanbieding door opdrachtgever (al dan niet op onder-

geschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is op- drachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkom- stig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Leveringstermijn, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 4. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 5. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 6. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van op- drachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

 7. Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is op- drachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs indien de verhoging van de prijs haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstof- fen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • –  opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet

   tijdig nakomt;

  • –  na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen

   omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn

   verplichtingen niet zal nakomen;

  • –  Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid

   te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en

   deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op

  opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de

  verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 3. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze

  gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 4. Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerech- tigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct

  en indirect ontstaan.

 5. Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet

  nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloos- stelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wèl tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 6. Indien opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de even- tuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoe- fenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 3. Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplich- tingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectie- velijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door op- drachtnemer aan te geven wijze.

 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

 3. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdracht- nemer verschuldigde.

 1. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 2. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk ge- maakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtge- ver is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoor- behoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbe- houd vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uit- oefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om
al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garantie, onderzoek en reclames

1. De uitgevoerde werkzaamheden worden gegarandeerd voor een in de overeenkomst vastgelegde periode. Gebreken welke zich in deze periode voordoen en welke ken- nelijk te wijten zijn aan een minder goede hoedanigheid van de gebruikte materialen of een minder zorgvuldige uitvoering, zullen worden hersteld.

2. Indien werkzaamheden onder garantie worden uitgevoerd, dan dient opdrachtgever de oorspronkelijk ter beschikking gestelde hulpmiddelen opnieuw en zonder kosten voor opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

3. De garantieperiode gaat in op de datum van oplevering van het werk.
4. Indien geen periode van garantie wordt overeengekomen, dan is het uitgevoerde

werk niet gegarandeerd.
5. Opdrachtgever komt geen garantie toe, zolang niet alle facturen van opdrachtnemer

onverschuldigd zijn voldaan.
6. Het niet voldoen van facturen schort de ingangsdatum van de garantieperiode niet

op.
7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg

van, of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de zaak of van het uitgevoerde werk. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door, of het gevolg is van, een van buiten komende gebeur- tenis waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme belasting, regenval of temperaturen) et cetera.

8. Indien zich een gebrek voordoet dan is opdrachtgever gehouden maatregelen te nemen ter beperking van eventuele schadelijke gevolgen welke door het gebrek kunnen ontstaan.

9. Indien zich een gebrek voordoet, dan is opdrachtgever tevens gehouden hiervan di- rect, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen melding te maken aan opdrachtnemer.

10. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan, dan wel een vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen.

12. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daar- door ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van op- drachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de

4. opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het

bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstag-

natie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien

de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 10. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op opdrachtgever over op het moment waarop zaken of het uitgevoerde werk aan de opdrachtgever in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

1. Het is opdrachtgever niet toegestaan om werkvoorstellen of ontwerpen gedaan door opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen of te doen inzien met als doel dat deze derde dit in een eigen aanbieding kan verwerken of toepassen.

Artikel 12. ’Anti-leur’-beding

1. Het is opdrachtgever niet toegestaan om tarieven en aanneemsommen van op- drachtnemer aan derden kenbaar te maken met als doel dat deze derde dit in een eigen aanbieding kan verwerken of toepassen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Neder- lands recht van toepassing.

2. Bij geschillen kunnen partijen zelf een forum bepalen ter beslechting van hun geschil. 3. Indien partijen geen overeenstemming bereiken of zelf daarvoor kiezen, dan zal het

geschil ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vesti-

gingsplaats van opdrachtnemer.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Vindplaats en kenmerk voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 2 januari 2015 onder dossiernummer 61954276.

2. Het kenmerk van deze voorwaarden is 61954276.